Management de solars i immobles

Donem viabilitat a la cartera de solars o immobles

IMMOBLE EN CONSTRUCCIÓ

•    Estudi econòmic de viabilitat.
•    Anàlisi de la situació administrativa (llicències en curs).
•    Pressupost de finalització d’obra.
•    Direcció de les obres.
•    Gestió de l’obra i el pressupost.
•    Final d’obra, primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.
•    Escriptura obra nova i divisió Horitzontal.

SOLARS

•    Sol•licitud qualificació urbanística / gestió urbanística.
•    Estudi aprofitament màxim, volumètric i de distribució.
•    Estudi econòmic i rendibilitat de d'operacions.
•    Buscar agents que puguin desenvolupar el projecte: promotor i constructor.
•    Redacció de projectes.
•    Sol•licitud de llicències d’obres i altres.
•    Confecció de pressupost d’obra definitiu.
•    Direcció de les obres.
•    Gestió de l’obra i pressupost.
•    Final d’obra, primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.
•    Escriptura obra nova i divisió Horitzontal.

Gorina i Farrés Arquitectes, s.l.p. © Creat per Perception